میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان


 فرمها
کلیه فرمهای روز دفاع ( خیلی مهم)
فایل "مدارک لازم برای دفاع و نحوه پر کردن فرم ها" حتما خوانده شود و نکات رعایت گردد. درصورت عدم رعایت نکات فوق دانشجو مسئول خواهد بود.
فرم آمادگی دفاع
حداقل 10روز قبل از دفاع در نسخهه این فرم را به واحد پژوهش تحویل فرمایید.مشخصات دانشجو بایست دقیقادر دو نسخه تایپ شده و پرینت گردد.
نحوه نگارش و صحافی پایاننامه
فرم ثبت نمره نهایی پایاننامه
بعد از تحویل نسخه های پایان نامه، این فرم تکمیل شود.
کلیه فرمهای روز دفاع (زیپ شده) ( خیلی مهم)
نکات بسیار مهم ( قبل دفاع، روز دفاع و بعد دفاع از پایان نامه )